Differences between revisions 2 and 33 (spanning 31 versions)
Revision 2 as of 2010-04-26 12:19:24
Size: 31533
Editor: Tovim
Comment:
Revision 33 as of 2012-08-12 15:51:00
Size: 23116
Editor: Tovim
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
= Learning Mercurial in Workflows =

With Mercurial you can use a multitude of different workflows. This page shows some of them, including their use cases. It is intended to make it easy for beginners of version tracking to get going instantly and learn completely incrementally. It doesn't explain the concepts used, because there are already many other great resources doing that, for example [http://www.selenic.com/mercurial/wiki/UnderstandingMercurial the wiki] and [http://hgbook.red-bean.com/read/behind-the-scenes.html the hgbook].

If you want a more exhaustive tutorial with the basics, please have a look at the [http://www.selenic.com/mercurial/wiki/Tutorial Tutorial in the Mercurial Wiki]. For a really detailed and very nice to read description of Mercurial, please have a look at [http://hgbook.red-bean.com/ Mercurial: The Definitive Guide].

<div class="note">

Note:

<!> This guide doesn't require any prior knowledge of version control systems (though subversion users will likely feel at home quite quickly). Basic command line abilities are helpful, because we'll use the command line client. </div>

= Basic workflows =

''We go from simple to more complex workflows. Those further down build on previous workflows.''

== Log keeping ==

=== Use Case ===

The first workflow is also the easiest one: You want to use Mercurial to be able to look back when you did which changes.

This workflow only requires an installed Mercurial and write access to some file storage (you almost definitely have that :) ). It shows the basic techniques for more complex workflows.

=== Workflow ===

===== Prepare Mercurial =====

As first step, you should teach Mercurial your name. For that you open the file ~/.hgrc with a text-editor and add the ui section (user interaction) with your username:
## page was renamed from HgTakaOnak

= Průběhy práce v Mercurialu =

V Mercurialu lze realizovat mnoho různých vývojových schemat. V tomto textu se s některými seznámíme, přičemž budeme postupovat od jednodušších ke složitějším. Účelem této pomůcky je usnadnit začátečníkům práci se sledováním verzí (verzování). Použité pojmy nejsou vždy vysvětlovány, neboť existuje řada jiných výtečných textů ([[CzechUnderstandingMercurial|Základní pojmy Mercurialu]] a [[http://hgbook.red-bean.com/read/behind-the-scenes.html|Behind the scenes]]), které tak činí.

Podrobnější popis se základními pojmy naleznete v tutorialu o používání Mercurialu - [[CzechTutorial|Tutorial Mercurialu]]. Opravdu podrobný a velmi čtivý popis Mercurialu obsahuje kniha B. O´Raillyho [[http://hgbook.red-bean.com|Mercurial:The Definitive Guide ]].

<!> Tento průvodce nevyžaduje žádnou předchozí znalost VCS (Version Control Systems). Zkušenosti s příkazovým řádkem terminálu budou prospěšné, protože jej budeme používat.

= Základní průběhy =

== Osamělý vývojář s lineární historií ==

=== Popis případu ===

První průběhové schema je nejsnadnější. Chceme zaznamenávat změny a mít možnost se kdykoliv ke kterékoliv vrátit.

=== Průběh ===

Jako první krok bychom měli zadat své jméno. V textovém editoru otevřeme soubor `~/.hgrc` (případně `mercurial.ini`), přidáme sekci `ui` (user interaction) a zapíšeme jméno uživatele:
Line 32: Line 24:
 username = Mr. Johnson
 }}}

===== Initialize the project =====

Now you add a new folder in which you want to work:
{{{
 $ hg init project
 }}}

===== Add files and track them =====
{{{
 $ cd project
 $ (add files)
 username = Mr. Johnson <hali@beli.cz>
 }}}

Nyní vytvoříme adresář projektu, ve kterém budeme pracovat:
{{{
 $ hg init baboon
}}}

Přejdeme do adresáře, vytvoříme nějaké soubory a přidáme je ke sledování:
{{{
 $ cd baboon
 $ echo `print "Hello"` > hello.py
Line 49: Line 39:
<div class="note">

Note:

 You can also go into an existing directory with files and init the repository there. </div>
<!> Můžeme také vstoupit do existujícího adresáře se soubory a tam vytvořit složku (repozitář) `.hg`:
{{{
Line 57: Line 43:
}}}

Případně můžeme přidat ke sledování jenom určité soubory místo všech souborů v adresáři. Následujícím příkazem například přikážeme sledování souborů `file10, file11` a `file12`:
{{{
 $ hg add file10 file11 file12
}}}

Přidané soubory se staly "kandidáty pro registraci". Vlastní zápis změn do repozitáře provádíme jejich předáním příkazem ''commit'':
{{{
$ hg commit
}}}

Vyskočí textový editor a žádá si zápis komentáře komitu. Po uložení a zavření editoru máme změny předané.

<!> Komentář komitu lze zadat zároveň s jeho příkazem (zde zkráceným):
{{{
 $ hg ci -m "Komentář"
 }}}
Line 58: Line 62:

Alternatively you can add only specific files instead of all files in the directory. Mercurial will then track only these files and won't know about the others. The following tells mercurial to track all files whose names begin with "file0" as well as file10, file11 and file12.

 $ hg add file0* file10 file11 file12
Přítomnost nekomitovaných změn v pracovním adresáři zjistíme příkazem:
{{{
 $ hg status
}}}
případně rozdíl mezi dvěmi verzemi souboru:
{{{
 $ hg diff
}}}

Při přemístění a kopírování souborů pomocí příkazů Mercurialu (cp, mv) nemusíme tyto změny "uvádět na kandidátskou listinu" pomocí příkazů `hg add`, `hg remove` nebo `hg addremove`.
Nezapomeneme však předat změny repozitáři, to jest provést příkaz ''commit'':
{{{
 $ hg cp orig kopie
 $ hg ci -m "stručný komentář"
Line 63: Line 77:

===== Save changes =====

 $ (do some changes)
 

see which files changed, which have been added or removed, and which aren't tracked yet

 $ hg status
 

see the exact changes

 $ hg diff
 

''commit'' the changes.

 $ hg commit
 

now an editor pops up and asks you for a commit message. Upon saving and closing the editor, your changes have been stored by Mercurial.

<div class="note">

Note:

 You can also supply the commit message directly via ''hg commit -m 'MESSAGE'''. </div>

===== Move and copy files =====

When you copy or move files, you should tell Mercurial to do the copy or move for you, so it can track the relationship between the files.

Remember to ''commit'' after moving or copying. From the basic commands only ''commit'' creates a new revision

 $ hg cp original copy
 $ hg commit
 (enter the commit message)
 $ hg mv original target
 $ hg commit
 (enter the commit message)
 

Now you have two files, "copy" and "target", and Mercurial knows how they are related.

<div class="note">

Note:

 Should you forget to do the explicit copy or move, you can still tell Mercurial to detect the changes via ''hg addremove --similarity 100''. Just use ''hg help addremove'' for details. </div>

===== Check your history =====
 $ hg mv orig sloha/rupie # přemístit lze jen uvnitř kořenového adresáře
 $ hg ci -m "sloha je název adresáře"
 }}}
Máme nyní dva nové soubory 'kopie' a 'rupie' a Mercurial o nich ví.

Výpis seznamu všech zaznamenaných změn vyvoláme příkazem:
{{{
Line 117: Line 85:
   This prints a list of changesets along with their date, the user who committed them (you) and their commit message.

To see a certain revision, you can use the ''-r'' switch (--revision). To also see the diff of the displayed revisions, there's the ''-p'' switch (--patch)
}}}
Informace o changesetu (revizi) obsahuje ID, jméno komitenta, datum a čas komitu a komentář.

Pokud nás zajímá jenom určitá revize, použijeme přepínač ''-r (--revision)''. Aby se nám také zobrazil diff určené revize, přidáme přepínač ''-p (--patch)'':
{{{
Line 124: Line 91:
   == Lone developer with nonlinear history ==

=== Use case ===

The second workflow is still very easy: You're a lone developer and you want to use Mercurial to keep track of your own changes.

It works just like the log keeping workflow, with the difference that you go back to earlier changes at times.

To start a new project, you initialize a repository, add your files and commit whenever you finished a part of your work.

Also you check your history from time to time, so see how you progressed.

=== Workflow ===

===== Basics from log keeping =====

Init your project, add files, see changes and commit them.

 $ hg init project
 $ cd project
 $ (add files)
 $ hg add # tell Mercurial to track all files
 $ (do some changes)
 $ hg diff # see changes
 $ hg commit # save changes
 $ hg cp # copy files or folders
 $ hg mv # move files or folders
 $ hg log # see history
 

===== Seeing an earlier revision =====

Different from the log keeping workflow, you'll want to go back in history at times and do some changes directly there, for example because an earlier change introduced a bug and you want to fix it where it occurred.

To look at a previous version of your code, you can use update. Let's assume that you want to see revision 3.

 $ hg update 3
 

Now your code is back at revision 3, the fourth commit (Mercurial starts counting at 0). To check if you're really at that revision, you can use ''identify -n''.

 $ hg identify -n
 

<div class="note">

Note:

''identify'' without options gives you the short form of a unique revision ID. That ID is what Mercurial uses internally. If you tell someone about the version you updated to, you should use that ID, since the numbers can be different for other people. If you want to know the reasons behind that, please read up Mercurials [[http://mercurial.selenic.com/wiki/UnderstandingMercurial basic concepts]]. When you're at the most recent revision, ''hg identify -n'' will return "-1". </div>

To update to the most recent revision, you can use "tip" as revision name.

 $ hg update tip
 

<div class="note">

Note:

 If at any place any command complains, your best bet is to read what it tells you and follow that advice. </div><div class="note">

Note:

 Instead of ''hg update'' you can also use the shorthand ''hg up''. Similarly you can abbreviate ''hg commit'' to ''hg ci''. </div><div class="note">

Note:

 To get a revision devoid of files, just ''update'' to "null" via ''hg update null''. That's the revision before any files were added. </div>

===== Fixing errors in earlier revisions =====

When you find a bug in some earlier revision you have two options: either you can fix it in the current code, or you can go back in history and fix the code exactly where you did it, which creates a cleaner history.

To do it the cleaner way, you first update to the old revision, fix the bug and commit it. Afterwards you merge this revision and commit the merge. Don't worry, though: Merging in mercurial is fast and painless, as you'll see in an instant.

Let's assume the bug was introduced in revision 3.

 $ hg update 3
 $ (fix the bug)
 $ hg commit
 

Now the fix is already stored in history. We just need to merge it with the current version of your code.
}}}

== Osamělý vývojář s větvenou historií ==

=== Popis případu ===

Druhé průběhové schema je stále velmi jednoduché: jste sám a chcete aby Mercurial zaznamenával vaše změny, přičemž je možné, že se budete chtít někdy vrátit ke starší verzi (souboru) a dodatečně ji upravit.

=== Průběh ===

Otevření nového projektu, případně založení nového repozitáře, případně další práci v pracovním adresáři provádíme známým způsobem:

{{{
 $ hg init projekt
 $ cd projekt
 $ (přidáme soubory)
 $ hg add # zařadíme je ke sledování
 $ (provedeme nějaké změny)
 $ hg diff # prohlédneme si je
 $ hg ci -m "zápecí" # předáme je repozitáři
 $ hg cp copak kampak # kopírujeme soubory či složky
 $ hg mv copak kampak # přemístíme soubory či složky
 $ hg ci -m "párátko"
 $ hg log # prohlédneme si historii
 }}}

__Návrat ke starší revizi__

Tím, že jsme v našem adresáři vytvořili systémový adresář (repozitář) `.hg`, učinili jsme z našeho pracovního adresáře "vnímavý útvar", jehož skladba a obsah jeho souborů se mění v závislosti na nastavené aktuální revizi.

Implicitně je touto revizí revize poslední, nazývaná ''tip''. K libovolné jiné revizi se dostaneme příkazem ''hg update REV'', přičemž ''REV'' je pořadové číslo revize.
Poslední revizi zas můžeme aktualizovat (zkráceně) příkazem ''hg up tip''

Která revize je právě aktuální, se dozvíme příkazem ''hg identify -n'', kde si přepínačem ''n'' říkáme o pořadové číslo revize.

Příkaz ''identify'' bez přepínače nám vrátí zkrácený tvar ID. Na rozdíl od pořadového čísla revize, které pro tentýž changeset může být v každém repozitáři jiné, se toto číslo nemění. Pořadové číslování revizí začíná nulou.

Je-li aktuální poslední revize, ''hg identify -n'' vrátí ''-1''.__Oprava starších chyb__

Opravou chyby ve starší revizi vytvoříme v repozitáři další čelo (head), které musíme sloučit s čelem stávajícím:

{{{
 $ hg update 3 # tam máme čertovo kopýtko
 $ (opravíme chybu)
 $ hg commit
 }}}

Oprava chyby je "zaknihována", ještě sloučíme čela:
{{{
Line 211: Line 145:
   If there are conflicts use ''hg resolve'' - that's also what merge tells you to do in case of conflicts.

First list the files with conflicts
 }}}

Pokud by se při sloučení vyskytl problém, použijeme příkaz ''hg resolve'' - tak, jak jsme případně programem vybízeni.

Nejprve dáme vypsat seznam konfliktních souborů:
{{{
Line 218: Line 152:
   Then resolve them one by one. ''resolve'' attempts the merge again

 $ hg resolve conflicting_file
 (fix it by hand, if necessary)
 

Mark the fixed file as resolved
}}}

Potom je jeden po druhém řešíme. Příkaz ''resolve'' se opět pokusí o sloučení:
{{{
 $ hg resolve konfliktni_soubor
 (případně upravíme konflikt ručně)
}}}
Upravený soubor označíme jako řešený
{{{
Line 229: Line 162:
   Commit the merge, as soon as you resolved all conflicts. This step is also necessary when there were no conflicts!

 $ hg commit
 

At this point, your fix is merged with all your other work, and you can just go on coding. Additionally the history shows clearly where you fixed the bug, so you'll always be able to check where the bug was.

<div class="note">

Note:

 Most merges will just work. You only need ''resolve'', when ''merge'' complains. </div>

So now you can initialize repositories, save changes, update to previous changes and develop in a nonlinear history by committing in earlier changesets and merging the changes into the current code.

<div class="note">

Note:

 If you fix a bug in an earlier revision, and some later revision copied or moved that file, the fix will be propagated to the target file(s) when you merge. This is the main reason why you should always use ''hg cp'' and ''hg mv''. </div>

== Separate features ==

=== Use Case ===

At times you'll be working on several features in parallel. If you want to avoid mixing incomplete code versions, you can create clones of your local repository and work on each feature in its own code directory.

After finishing your feature you then ''pull'' it back into your main directory and ''merge'' the changes.

=== Workflow ===

===== Work in different clones =====

First create the feature clone and do some changes

 $ hg clone project feature1
 $ cd feature1
 $ (do some changes and commits)
 

Now check what will come in when you ''pull'' from feature1, just like you can use ''diff'' before committing. The respective command for pulling is ''incoming''

 $ cd ../project
 $ hg incoming ../feature1
 

<div class="note">

Note:

 If you want to see the diffs, you can use ''hg incoming --patch'' just as you can do with ''hg log --patch'' for the changes in the repository. </div>

If you like the changes, you pull them into the project

 $ hg pull ../feature1
 

Now you have the history of feature1 inside your project, but the changes aren't yet visible. Instead they are only stored inside a ".hg" directory of the project ([http://hgbook.red-bean.com/read/behind-the-scenes.html more information on the store]).

<div class="note">

Note:

 From now on we'll use the name "repository" for a directory which has a .hg directory with Mercurial history. </div>

If you didn't do any changes in the project, while you were working on feature1, you can just update to tip (''hg update tip''), but it is more likely that you'll have done some other changes in between changes. In that case, it's time for merging.

Merge feature1 into the project code
}}}

Jakmile vyřešíme všechny konflikty, provedeme ''commit''! Ten ostatně provedeme i když se žádné konflikty nevyskytly.
{{{
 $ hg commit
}}}

V této chvíli máme opravu sloučenou s ostatní naší prací, ve které můžeme pokračovat. Zaznamenaná historie nám jasně ukazuje, kde chyba vznikla a kdy byla opravena.

<!> Když opravíme chybu souboru ve starší revizi a v nějaké pozdější revizi byl tento soubor kopírován nebo přemístěn, bude tato oprava sloučením rozšířena do cílových souborů. To je hlavní důvod, proč bychom kopírování a přemísťování souborů uvnitř pracovního adresáře měli provádět pomocí příkazů Mercurialu ''hg cp'' a ''hg mv''.

== Oddělený vývoj ==

=== Popis případu ===

Někdy pracujeme současně na několika variantách jednoho programu. Chceme-li se vyhnout náhodnému pomíchání nehotových verzí kódu, můžeme vytvořit klon lokálního repozitáře a pracovat na variantách v jejich vlastních pracovních adresářích.

Po dokončení ''stáhneme (pull)'' variantu do hlavního adresáře a ''sloučíme (merge)'' ji s lokálními změnami.

=== Průběh ===

__ Práce s klonem__

Nejprve vytvoříme klon a v něm nějaké změny:
{{{
 $ hg clone baboon makak
 $ cd makak
 $ (provedeme změny a komity)
}}}

Nyní si ověříme, co obdržíme, když provedeme ''pull'' z adresáře ''makak'' (podobně jako používáme příkaz ''diff'' před komitem). Příslušný příkaz pro to je ''incoming (příchozí)'':
{{{
 $ cd ../baboon
 $ hg incoming ../makak
 }}}

<!> Kdybychom chtěli vidět i diffy, použijeme přepínač ''hg incoming --patch'' stejně jako použijeme tento přepínač (''hg log --patch'') při zjišťování změn v repozitáři.

Pokud se nám změny zamlouvají, stáhneme je do hlavního adresáře projektu:
{{{
 $ hg pull ../makak
 }}}

Změny jsme si z adresáře ''makak'' stáhli, ale v adresáři ''baboon'' je zatím nevidíme. Jsou uloženy v repozitáři ''.hg'' (viz [[http://hgbook.red-bean.com/read/behind-the-scenes.html|Za kulisami ]]).

Pokud jsme v adresáři ''baboon'' žádné změny neprovedli, stačí nám po stažení změn z adresáře ''makak'' provést pouze ''hg update tip'', to jest aktualizovat pracovní adresář k novému tipu. Je však více než pravděpodobné, že jsme si v ''baboon'' změny provedli; v tom případě je nutné sloučit stažené změny se změnami lokálními:
{{{
Line 301: Line 210:
   If there are conflicts use ''hg resolve'' - that's also what merge tells you to do in case of conflicts. After you ''merge'', you have to ''commit'' explicitly to make your ''merge'' final

 $ hg commit
 (enter commit message, for example "merged feature1")
 

You can create an arbitrary number of clones and also carry them around on USB sticks. Also you can use them to synchronize your files at home and at work, or between your desktop and your laptop.

<div class="note">

Note:

 You also have to commit after a merge when there are no conflicts, because merging creates new history and you might want to attach a specific message to the merge (like "merge feature1"). </div>

===== Rollback mistakes =====

Now you can work on different features in parallel, but from time to time a bad commit might sneak in. Naturally you could then just go back one revision and merge the stray error, keeping all mistakes out of the merged revision. However, there's an easier way, if you realize your error before you do another ''commit'' or ''pull''<nowiki>: </nowiki>''rollback''.

Rolling back means undoing the last operation which added something to your history.

Imagine you just realized that you did a bad commit - for example you didn't see a spelling error in a label. To fix it you would use
}}}

Pokud jsou konflikty, provedeme ''hg resolve''. Po sloučení musíme provést ''commit'', aby se naše úpravy zapsaly do repozitáře:
{{{
 $ hg ci -m "připojený makak"
}}}

<!> Lze provést libovolný počet klonů a nosit je po kapsách na tyčinkách USB.

<!> Příkaz ''commit'' musíme zadat i po nekonfliktním sloučení, protože tím tuto změnu zapisujeme do historie.

__Odvolání chyb__

Někdy se nám podaří provést špatný komit. Pokud to zjistíme dřív, než provedeme další komit nebo pull, můžeme tuto zmýlenou snadno napravit příkazem ''rollback (odvolat)'':
{{{
Line 326: Line 226:
   And then redo the commit

 hg commit -m "message"
 

If you can use the command history of your shell and you added the previous message via ''commit -m "message"'', that following commit just means two clicks on the arrow-key "up" and one click on "enter".

Though it changes your history, rolling back doesn't change your files. It only undoes the last addition to your history.

But beware, that a rollback itself can't be undone. If you ''rollback'' and then forget to commit, you can't just say "give me my old commit back". You have to create a new commit.

<div class="note">

Note:

 Rollback is possible, because Mercurial uses transactions when recording changes, and you can use the transaction record to undo the last transaction. This means that you can also use ''rollback'' to undo your last ''pull'', if you didn't yet commit anything new. </div>

== Sharing changes ==

=== Use Case ===

Now we go one step further: You are no longer alone, and you want to share your changes with others and include their changes.

The basic requirement for that is that you have to be able to see the changes of others.

Mercurial allows you to do that very easily by including a simple webserver from which you can ''pull'' changes just as you can pull changes from local clones.

<div class="note">

Note:

 There are a few other ways to share changes, though. Instead of using the builtin webserver, you can also send the changes by email or setup a shared repository, to where you ''push'' changes instead of pulling them. We'll cover one of those later. </div>

=== Workflow ===

===== Using the builtin webserver =====

This is the easiest way to quickly share changes.

First the one who wants to share his changes creates the webserver
}}}

Podle přísloví "dobrého pomálu" nelze provést ''rollback'' dvakrát bezprostředně za sebou. Příkaz ''rollback'' lze použít také pro odvolání příkazu ''pull'', pokud jsme poté neprovedli komit.

<!> Podobně pracuje pro nekomitovanou změnu příkaz ''hg revert''

== Sdílení změn ==

=== Popis případu ===

Nyní postoupíme o krok dále: Již nejsme sami a chceme své změny sdílet s ostatními.

V Mercurialu můžeme tuto spolupráci realizovat prostřednictvím lokálního serveru, posíláním změn e-mailem nebo s využitím veřejně přístupného webového serveru.=== Použití lokálního serveru ===

Aktivací vestavěného lokálního serveru na portu 800 umožníme ostatním na síti přístup do našeho počítače:
{{{
Line 370: Line 247:
   Now all others can point their browsers to his IP address (for example 192.168.178.100) at port 8000. They will then see all his history there and can decide if they want to pull his changes.
}}}

Zkusme nyní ve vlastním webovém serveru zadat adresu ''http://localhost:8000/''. Otevře se nám stránka s pěkným přístupem k tomu repozitáři, u kterého byl server aktivován.

Všichni ostatní se k našemu serveru dostanou, pokud znají naši IP adresu (např 192.168.178.100)
{{{
Line 375: Line 254:
   If they decide to include the changes, they just pull from the same URL
}}}
Mohou si z našeho repozitáře stáhnout poslední změny:
{{{
Line 380: Line 258:
   At this point you all can work as if you had pulled from a local repository. All the data is now in your individual repositories and you can merge the changes and work with them without needing any connection to the served repository.

===== Sending changes by email =====

Often you won't have direct access to the repository of someone else, be it because he's behind a restrictive firewall, or because you live in different timezones. You might also want to keep your changes confidential and prefer internal email (if you want additional protection, you can also encrypt the emails, for example with [http://gnupg.org GnuPG]).

In that case, you can easily export your changes as patches and send them by email.

Another reason to send them by email can be that your policy requires manual review of the changes when the other developers are used to reading diffs in emails. I'm sure you can think of more reasons.

Sending the changes via email is pretty straightforward with Mercurial. You just ''export'' your changes and attach (or copy paste) it in your email. Your colleagues can then just ''import'' them.

First check which changes you want to export
 }}}
Z bezpečnostních důvodů je možné přes tento server provádět pouze ''pull'', nikoliv ''push''.

=== Posílání změn e-mailem ===

Může se stát, že nemáte přístup k cizímu repozitáři; ten je buď odstíněn bezpečnostním firewallem nebo se nachází v jiném časovém pásmu. Důvodů pro tento způsob přenosu změn může být celá řada.

Změny pošleme jako specielní oprávkové soubory s příponou `.diff`.

Nejprve se podíváme, co vlastně chceme poslat:
{{{
Line 398: Line 271:
   We assume that you want to export changeset 3 and 4

 $ hg export 3 &gt; change3.diff
 $ hg export 4 &gt; change4.diff
 

Now attach them to an email and your colleagues can just run ''import'' on both diffs to get your full changes, including your user information.

To be careful, they first ''clone'' their repository to have an integration directory as sandbox
}}}
Řekněme, že chceme poslat revize 3 a 4. Oprávkové soubory `.diff` vytvoříme pomocí příkazu 'hg export':
{{{
 $ hg export 3 > change3.diff
 $ hg export 4 > change4.diff
}}}

Soubory pošleme e-mailem. Příjemce si změny může importovat do svého repozitáře.
Když bude opatrný, vytvoří si za účelem příjmu cizích změn klonovaný repozitář, do něhož změny načte:
{{{
Line 414: Line 285:
   That's it. They can now test your changes in feature clones. If they accept them, they ''pull'' the changes into the main repository
 }}}

Po patřičné kontrole si importované změny stáhne do svého hlavního repozitáře:
{{{
Line 420: Line 291:
   <div class="note">

Note:

 The ''patchbomb'' extension automates the email-sending, but you don't need it for this workflow. </div><div class="note">

Note:

 You can also send around bundles, which are snippets of your actual history. Just create them via

 $ hg bundle --base FIRST_REVISION_TO_BUNDLE changes.bundle
 

 Others can then get your changes by simply pulling them, as if your bundle were an actual repository

 $ hg pull path/to/changes.bundle
 

</div>

===== Using a shared repository =====

Sending changes by email might be the easiest way to reach people when you aren't yet part of the regular development team, but it creates additional workload: You have to ''bundle'' the changes, send mails and then ''import'' the bundles manually. Luckily there's an easier way which works quite well: The shared push repository.

Till now we transferred all changes either via email or via ''pull''. Now we use another option: pushing. As the name suggests it's just the opposite of pulling: You ''push'' your changes into another repository.

But to make use of it, we first need something we can push to.

By default ''hg serve'' doesn't allow pushing, since that would be a major security hole. You can allow pushing in the server, but that's no solution when you live in different timezones, so we'll go with another approach here: Using a shared repository, either on an existing shared server or on a service like [http://bitbucket.org BitBucket]. Doing so has a bit higher starting cost and takes a bit longer to explain, but it's well worth the effort spent.

If you want to use an existing shared server, you can use ''serve'' there and [http://www.selenic.com/mercurial/wiki/HgWebDirStepByStep#head-746ca383e3a62df34279ec2fca888113497da022 allow pushing]. Also there are some other nice ways to [http://www.selenic.com/mercurial/wiki/MultipleCommitters allow pushing to a Mercurial repository], including simple [http://www.selenic.com/mercurial/wiki/SharedSSH access via SSH].

Otherwise you first need to setup a BitBucket Account. Just signup at [http://bitbucket.org BitBucket]. After signing up (and login) hover your mouse over "Repositories". There click the item at the bottom of the opening dialog which say "Create new".

Give it a name and a description. If you want to keep it hidden from the public, select "private"

 $ firefox http://bitbucket.org
 

Now your repository is created and you see instructions for ''push''ing to it. for that you'll use a command similar to the following (just with a different URL)

 $ hg push https://bitbucket.org/ArneBab/hello/
 

(Replace the URL with the URL of your created repository. If your username is "Foo" and your repository is named "bar", the URL will be https://bitbucket.org/Foo/bar/)

Mercurial will ask for your BitBucket name and password, then ''push'' your code.

Voili?1, your code is online.

<div class="note">

Note:

 You can also [http://bitbucket.org/help/UsingSSH use SSH for pushing to BitBucket]. </div>

Now it's time to tell all your colleagues to sign up at BitBucket, too.

After that you can click the "Admin" tab of your created repository and add the usernames of your colleagues on the right side under "Permission: Writers". Now they are allowed to ''push'' code to the repository.

(If you chose to make the repository private, you'll need to add them to "Permission: Readers", too)

If one of you now wants to publish changes, he'll simply ''push'' them to the repository, and all others get them by ''pull''ing.

Publish your changes

 $ hg push https://bitbucket.org/ArneBab/hello/
 

Pull others changes into your local repository

 $ hg pull https://bitbucket.org/ArneBab/hello/
 

People who join you in development can also just ''clone'' this repository, as if one of you were using ''hg serve''

 $ hg clone https://bitbucket.org/ArneBab/hello/ hello
 

That local repository will automatically be configured to pull/push from/to the online repository, so new contributors can just use ''hg push'' and ''hg pull'' without an URL.

<div class="note">

Note:

 To make this workflow more scalable, each one of you can have his own BitBucket repository and you can simply ''pull'' from the others repositories. That way you can easily establish workflows in which certain people act as integrators and finally ''push'' checked code to a shared pull repository from which all others pull. </div><div class="note">

Note:

 You can also use this workflow with a shared server instead of BitBucket, either via SSH or via a shared directory. An example for an SSH URL with Mercurial is be ssh://user@example.com/path/to/repo. When using a shared directory you just push as if the repository in the shared directory were on your local drive. </div>

== Summary ==

Now let's take a step back and look where we are.

With the commands you already know, a bit reading of ''hg help &lt;command&gt;'' and some evil script-fu you can already do almost everything you'll ever need to do when working with source code history. So from now on almost everything is convenience, and that's a good thing.

First this is good, because it means, that you can now use most of the concepts which are utilized in more complex workflows.

Second it aids you, because convenience lets you focus on your task instead of focusing on your tool. It helps you concentrate on the coding itself. Still you can always go back to the basics, if you want to.

A short summary of what you can do which can also act as a short check, if you still remember the meaning of the commands.

=== create a project ===
}}}


<!> Velmi efektní způsob přenosu změn v souboru je pomocí tak zvaného ''svazku (bundle)'' - viz ''hg help bundle''.


=== Použití společného repozitáře ===

Společný repozitář si vytvoříme na kolektivně přístupném privátním nebo veřejném serveru.
Veřejných serverů je celá řada. Vyjmenujeme-li alespoň dva, zmíníme [[http://bitbucket.org/|BitBucket]] a [[https://launchpad.net/|Launchpad]]. Posledně jmenovaný je podporován konkurenčním VCS, zvaným 'Bazaar'.

Základním pravidlem dobrého chování je to, že u takového repozitáře nevytváříme dvě čela.

Znamená to, že chceme-li poslat své změny do centrálního repozitáře, provedeme nejprve akci ''pull'' a ve svém repozitáři vyřešíme případné konflikty a provedeme sloučení.
Takto synchronizovanou změnu potom příkazem ''push'' můžeme vyslat do centrálního repozitáře.

U centrálních repozitářů lze nastavit různou přístupovou politiku.

Popíšeme si podrobněji postup na serveru [[http://bitbucket.org|BitBucket]], kde se zapíšeme jako uživatel.

Po přihlášení si vytvoříme nový repozitář tak, že přejedeme kurzorem přes nápis ''Repositories'' a vybereme ''Create new''. Zadáme nazev repozitáře a popis jeho účelu. Chceme-li uzavřít přístup široké veřejnosti, označíme jej jako ''private''.

Poté v repozitáři poklepneme na záložku ''Admin'', kde můžeme v části ''Permissions:Readers'' a ''Permissions:Writers'' zapsat uživatelská jména svých kolegů, čímž jim umožníme provádět ''push'' do našeho repozitáře.

Řekněme, že naše uživatelské jméno je "ozon" a název repozitáře je "foo". Potom adresa našeho repozitáře bude ''https://bitbucket.org/ozon/foo''.

Při volání našeho repozitáře (například)
{{{
$ hg incoming https://bitbucket.org/ozon/foo
}}}
jsme žádání o zadání uživatelského jména a hesla pro ''bitbucket''.

S tímto repozitářem zacházíme stejně jako s lokálním repozítářem. Můžeme si z něho pořídit také lokální kopii (hello):
{{{
 $ hg clone https://bitbucket.org/ozon/foo/ hello
 }}}

Do konfiguračního souboru naklonovaného repozitáře se automaticky načte adresa on-line repozitáře, takže ji při jeho volání nemusíme zadávat.

<!> Variantně lze dohodnout, že každý člen kolektivu má na ''bitbucket'' otevřený svůj repozitář, do kterého posílá své změny. Určený administrátor potom tyto změny podle svého uvážení stahuje do ''centrálního'' repozitáře, z něhož si ostatní aktuální změny stahují.


<!> You can also use this workflow with a shared server instead of bitbucket, either via SSH or via a shared directory. An example for an SSH URL with Mercurial is be ssh://user@example.com/path/to/repo. When using a shared directory you just push as if the repository in the shared directory were on your local drive.

== Shrnutí ==

Jak bylo již řečeno na začátku, tento text nevysvětluje podrobnosti, což je někdy právě to, co potřebujeme. Můžeme-li trochu anglicky, je dobré zkusit nápovědu k jednotlivým příkazům
{{{
$ hg help <příkaz>
}}}

Popsané postupy si ještě stručně připomeneme.

=== založit projekt ===

{{{
Line 529: Line 349:
 $ (add some files)  $ (přidat nějaké soubory)
Line 532: Line 352:
 (enter the commit message)
 

=== do nonlinear development ===

 $ (do some changes)
 $ hg commit
 (enter the commit message)
 (napsat komentář komitu)
}}}

=== větveprůběh ===

{{{
$ (proveď nějaké změny)
 $ hg commit
 (napiš komentář komitu)
Line 541: Line 362:
 $ (do some changes)
 $ hg commit
 (enter the commit message)
 $ (proveď nějaké změny)
 $ hg commit
 (napiš komentář komitu)
Line 545: Line 366:
 $ (optionally hg resolve)
 $ hg commit
 (enter the commit message)
 

=== use feature clones ===
 $ (případně s použitím hg resolve)
 $ hg commit
 (napiš komentář komitu)
}}}

=== rozděle do klonů ===

{{{
Line 555: Line 377:
 $ (do some changes)
 $ hg commit
 (enter the commit message)
 $ (proveď nějaké změny)
 $ hg commit
 (napiš komentář komitu)
Line 560: Line 382:
 

=== share your repository via the integrated webserver ===

 $ hg serve &amp;
}}}

=== využití integrovaného serveru ===

{{{

 $ hg serve
Line 567: Line 390:
 

=== export changes to files ===
}}}

=== export změn do souboru ===

{{{
Line 572: Line 396:
 $ (do some changes)
 $ hg commit
 (enter the commit message)
 $ (proveď nějaké změny)
 $ hg commit
 (napiš komentář komitu)
Line 576: Line 400:
 

=== import changes from files ===
}}}

=== import změn ze souboru ===

{{{
Line 582: Line 407:
   === pull changes from a served repository (hg serve still runs on project) ===
}}}

=== stáhnout změny přes integrovaný server ===

{{{
Line 588: Line 414:
 

=== Use shared repositories on BitBucket ===
}}}

=== použití společného repozitáře na BitBucket ===

{{{
Line 594: Line 421:
 (enter name and password in the prompt)  (zadat jméno a heslo)
Line 596: Line 423:
   Let's move on towards useful features and a bit more advanced workflows.

= Advanced workflows =

== Backing out bad revisions ==

=== Use Case ===

When you routinely pull code from others, it can happen that you overlook some bad change. As soon as others pull that change from you, you have little chance to get completely rid of it.

To resolve that problem, Mercurial offers you the ''backout'' command. Backing out a change means, that you tell Mercurial to create a commit which reverses the bad change. That way you don't get rid of the bad code in history, but you can remove it from new revisions.

<div class="note">

Note:

 The basic commands don't directly rewrite history. If you want to do that, you need to activate some of the extensions which are shipped with mercurial. We'll come to that later on. </div>

=== Workflow ===

Let's assume the bad change was revision 3, and you already have one more revision in your repository. To remove the bad code, you can just ''backout'' of it. This creates a new change which reverses the bad change. After backing out, you can then merge that new change into the current code.
 }}}


= Pokročilé průběhy =

== Anulování špatných revizí ==

=== Popis případu ===

Při stahování kódu z jiných repozitářů se může stát, že přehlédneme chybný changeset. Poté, co si jej jiní od nás stáhli, máme malou šanci, že se jej někdy úplně zbavíme.

Pro řešení tohoto problému nabízí Mercurial příkaz ''backout''. Tento příkaz vytváří nový changeset, který je dítětem anulovaného changesetu. Záznam špatného changesetu v historii nezrušíme, ale můžeme jej odebrat z nových revizí.

<!> Základní příkazy Mercurialu historii nepřepisují. Máme-li takovou potřebu, musíme aktivovat některou extenzi, která je součástí instalace. K tomuto tématu se vrátíme později.

=== Průběh ===

Řekněme, že špatnou změnou byla revize 3. Špatný kód se pokusíme odstranit příkazem ''backout''. Tím vytvoříme novou změnu, která vytěsní tu starou. Protože provádíme změnu starší revize, vytvoříme další čelo, které musíme sloučit se stávajícím.

{{{
Line 622: Line 445:
 (potentially resolve conflicts)
 $ hg commit
 (enter commit message. For example: "merged backout")
 (případně vyřešíme konflikty)
 $ hg commit
 (komentář komitu, např: "merged backout")
}}}

A je to. Odvolali jsme špatnou změnu. Je stále zaznamenáno, že existovala (podle zásady "nepřepisovat historii, pokud to není nezbytné"), ale již neovlivňuje budoucí kód.

== Kolektivní vývoj variant ==

Nyní, když si umíme předávat změny a v případě potřeby je anulovat, můžeme postoupit dále: pomocí Mercurialu koordinovat vývoj kódu.

=== Popis případu ===

Chceme-li rozdělit náš projekt do několika variant, potřebujeme vědět, na čem kdo pracuje a kde se jeho práce ukládá.

Mercurial to umožňuje svými "pojmenovanými větvemi". Ty jsou součástí hlavního repozitáře, takže jsou přístupné každému účastníkovi. Zároveň se změny komitované v pojmenované větvi nemísí se změnami v hlavní (default) větvi.=== Průběh ===

Když někdo v naší skupině chce začít pracovat na variantě tak, aby nerušil ostatní, může vytvořit pojmenovanou větev a své změny ukládat zde. Když se někdo chce připojit, nic mu nebrání; připojuje své změny na konec větve. Po ukončení vývoje varianty lze pojmenovanou větev sloučit s hlavní větví.


__Práce v pojmenované větvi__

Vytvoření pojmenované větve:
{{{
 $ hg branch ferari
 (proveď nějaké změny)
 $ hg commit # větev se nadál jmenuje ferari
 (napiš komentář komitu)
 }}}

Můžeme používat příkazy ''commit, pull, push, merge, ...'' jako kdybychom pracovali v samostatném repozitáři.
{{{
 $ hg update default # nás přenese k poslední revizi před 'ferari'
  ...
 $ hg update ferari # nás vrátí k poslední revizi větve 'ferari'
 }}}
Line 627: Line 487:
That's it. You reversed the bad change. It's still recorded that it was once there (following the principle "don't rewrite history, if it's not really necessary"), but it doesn't affect future code anymore.

== Collaborative feature development ==

Now that you can share changes and reverse them if necessary, you can go one step further: Using Mercurial to help in coordinating the coding.

The first part is an easy way to develop features together, without requiring every developer to keep track of several feature clones.

=== Use Case ===

When you want to split your development into several features, you need to keep track of who works on which feature and where to get which changes.

Mercurial makes this easy for you by providing named branches. They are a part of the main repository, so they are available to everyone involved. At the same time, changes committed on a certain branch don't get mixed with the changes in the default branch, so features are kept separate, until they get merged into the default branch.

<div class="note">

Note:

 Cloning a repository always puts you onto the default branch at first. </div>

=== Workflow ===

When someone in your group wants to start coding on a feature without disturbing the others, he can create a named branch and commit there. When someone else wants to join in, he just updates to the branch and commits away. As soon as the feature is finished, someone merges the named branch into the default branch.

===== Working in a named branch =====

Create the branch

 $ hg branch feature1
 (do some changes)
 $ hg commit
 (write commit message)
__Sloučení pojmenované větve__

Po ukončení alternativního vývoje pojmenovanou větev ukončíme ''sloučením''.
{{{
 $ hg update default
 $ hg merge ferari
 $ hg commit
 (napiš komentář komitu)
}}}

<!> Ukončená pojmenovaná větev je natrvalo zapsaná do historie. Pokud ji tam mít nechcete, lze to řešit způsobem, popsaným ve [[http://www.selenic.com/mercurial/wiki/Workflows|Workflows]].

== Označování revizí ==

=== Popis případu ===

Pro označení revizí uživatelem se v Mercurialu používají ''tagy''. Připojení tagu k revizi lze provést i dodatečně. Zadání tagu vytváří samostatný changeset generovaný automatickým komitem se standardním koomentářem.

<!> Tag nesmí obsahovat znak ":", protože tento znak se používá pro vymezení rozsahu revizí - viz "hg help revisions".

<!> K bezpečnému označení revizí lze použít [[http://www.selenic.com/mercurial/wiki/GpgExtension| gpg extenzi]].

=== Průběh ===

Řekněme, že cheme revizi 3 dát jméno ''otto''

Přidáme tag:
{{{
 $ hg tag -r otto
}}}

Prohlédneme si všechny tagy:
{{{
 $ hg tags
}}}

Když se podíváme na záznam (log), uvidíme v revizi 3 další řádek s názvem tagu. Chceme-li aktualizovat pracovní adresář k označené revizi, použijeme její tag:
{{{
 $ hg update otto
}}}


== Odstranění historie ==

=== Popis případu ===

Někdy máme v repozitáři změny, které nepotřebujeme a chtěli bychom je odstranit.

Tento problém lze řešit více způsoby s použitím extenze ([[http://www.selenic.com/mercurial/wiki/MqExtension| Mercurial Queues]]). My si ukážeme řešení prostřednictvím příkazů, které jsme spolu poznali.

Tento pracovní postup není ale vhodný, pokud potřebujeme odstranit velmi zasuté změny.

=== Průběh ===

Řekněme, že se chceme zbavit předposlední revize 2.

Vytvoříme klonovaný repozitář s revizemi 0 až 1. Revizi 3 exportujeme jako oprávku do klonovaného repozitáře, kterou tam posléze importujeme:
{{{
 $ hg clone -r 1 baba bubu
Line 660: Line 547:

Update into the branch and work in it

 $ hg update feature1
 (do some changes)
 $ hg commit
 (write commit message)
 $ cd baba
 $ hg export 3 > ../bubu/rev3.diff
Line 668: Line 550:

Now you can ''commit'', ''pull'', ''push'' and ''merge'' (and anything else) as if you were working in a separate repository. If the history of the named branch is linear and you call "hg merge", Mercurial asks you to specify an explicit revision, since the branch in which you work doesn't have anything to merge.

===== Merge the named branch =====

When you finished the feature, you ''merge'' the branch back into the default branch.

 $ hg update default
 $ hg merge feature1
 $ hg commit
 (write commit message)
 

And that's it. Now you can easily keep features separate without unnecessary bookkeeping.

<div class="note">

Note:

 Named branches stay in history as permanent record after you finished your work. If you don't like having that record in your history, please have a look at some of the advanced [http://www.selenic.com/mercurial/wiki/Workflows workflows]. </div>

== Tagging revisions ==

=== Use Case ===

Since you can now code separate features more easily, you might want to mark certain revisions as fit for consumption (or similar). For example you might want to mark releases, or just mark off revisions as reviewed.

For this Mercurial offers tags. Tags add a name to a revision and are part of the history. You can tag a change years after it was committed. The tag includes the information when it was added, and tags can be pulled, pushed and merged just like any other committed change.

<div class="note">

Note:

 A tag must not contain the char ":", since that char is used for specifying multiple revisions - see "hg help revisions". </div><div class="note">

Note:

 To securely mark a revision, you can use the [http://www.selenic.com/mercurial/wiki/GpgExtension gpg extension] to sign the tag. </div>

=== Workflow ===

Let's assume you want to give revision 3 the name "v0.1".

Add the tag

 $ hg tag -r 3 v0.1
 

See all tags

 $ hg tags
 

When you look at the log you'll now see a line in changeset 3 which marks the Tag. If someone wants to ''update'' to the tagged revision, he can just use the name of your tag

 $ hg update v0.1
 

Now he'll be at the tagged revision and can work from there.

== Removing history ==

=== Use Case ===

At times you will have changes in your repository, which you really don't want in it.

There are many advanced options for removing these, and most of them use great extensions ([http://www.selenic.com/mercurial/wiki/MqExtension Mercurial Queues] is the most often used one), but in this basic guide, we'll solve the problem with just the commands we already learned. But we'll use an option to clone which we didn't yet use.

This workflow becomes inconvenient when you need to remove changes, which are buried below many new changes. If you spot the bad changes early enough, you can get rid of them without too much effort, though.

=== Workflow ===

Let's assume you want to get rid of revision 2 and the highest revision is 3.

The first step is to use the "--rev" option to ''clone''<nowiki>: Create a clone which only contains the changes up to the specified revision. Since you want to keep revision 1, you only clone up to that</nowiki>

 $ hg clone -r 1 project stripped
 

Now you can ''export'' the change 3 from the original repository (project) and ''import'' it into the stripped one

 $ cd project
 $ hg export 3 &gt; ../changes.diff
 $ cd ../stripped
 $ hg import ../changes.diff
 

If a part of the changes couldn't be applied, you'll see that part in *.rej files. If you have *.rej files, you'll have to include or discard changes by hand

 $ cat *.rej
 (apply changes by hand)
 $ hg commit
 (write commit message)
 

That's it. ''hg export'' also includes the commit message, date, committer and similar metadata, so you are already done.

<div class="note">

Note:

 removing history will change the revision IDs of revisions after the removed one, and if you pull from someone else who still has the revision you removed, you will pull the removed parts again. That's why rewriting history should most times only be done for changes which you didn't yet publicise. </div>

== Summary ==

So now you can work with Mercurial in private, and also share your changes in a multitude of ways.

Additionally you can remove bad changes, either by creating a change in the repository which reverses the original change, or by really rewriting history, so it looks like the change never occurred.

And you can separate the work on features in a single repository by using named branches and add tags to revisions which are visible markers for others and can be used to update to the tagged revisions.

With this we can conclude our practical guide.

= More Complex Workflows =

If you now want to check some more complex workflows, please have a look at the general [http://selenic.com/mercurial/wiki/Workflows workflows wikipage].

To deepen your understanding, you should also check the [http://mercurial.selenic.com/wiki/UnderstandingMercurial basic concept overview].

Have fun with Mercurial!

*PS: This guide is licensed under the [http://gnu.org/licenses/gpl-2.0.html GPLv2]*

*PPS: Written by Arne Babenhauserheide, edited by David Soria Parra, Nicolas Dumazet and Steve Losh. Conversion from HTML http://labs.seapine.com/htmltowiki.cgi*
 $ cd ../bubu
 $ hg import rev3.diff
 $ hg add # adding rev3.diff
 $ hg ci -m "Adieu"
}}}

V repozitáři ''bubu'' došlo k přečíslování; máme revize 0 až 4. Původní revize 2 je pryč, komentář poslední revize je "Adieu". Repozitář ''baba'' zůstává beze změny.

Pokud část změn nejde použít, uloží se do souboru `*.rej`. Tyto změny musíme sami připojit nebo je odvrhnout.
{{{
 $ cat *.rej # vypíše obsah souboru
 (rozhodneme o změnách)
 $ hg commit
 (napiš komentář komitu)
}}}

<!> Pokud jsme revizi 2 před odstraněním někomu poslali, může se stát, že si ji opět stáhneme.


== Závěrečné poznámky ==

Popisy dalších průběhů lze nalézt na již zmiňované stránce
[[http://selenic.com/mercurial/wiki/Workflows| Workflows]].

Autorem originálního textu "Learning Mercurial in Workflows" je Arne Babenhauserheide.
Text je chráněn licencí [[http://gnu.org/licenses/gpl-2.0.html| GPLv2]]

Průběhy práce v Mercurialu

V Mercurialu lze realizovat mnoho různých vývojových schemat. V tomto textu se s některými seznámíme, přičemž budeme postupovat od jednodušších ke složitějším. Účelem této pomůcky je usnadnit začátečníkům práci se sledováním verzí (verzování). Použité pojmy nejsou vždy vysvětlovány, neboť existuje řada jiných výtečných textů (Základní pojmy Mercurialu a Behind the scenes), které tak činí.

Podrobnější popis se základními pojmy naleznete v tutorialu o používání Mercurialu - Tutorial Mercurialu. Opravdu podrobný a velmi čtivý popis Mercurialu obsahuje kniha B. O´Raillyho Mercurial:The Definitive Guide.

<!> Tento průvodce nevyžaduje žádnou předchozí znalost VCS (Version Control Systems). Zkušenosti s příkazovým řádkem terminálu budou prospěšné, protože jej budeme používat.

Základní průběhy

Osamělý vývojář s lineární historií

Popis případu

První průběhové schema je nejsnadnější. Chceme zaznamenávat změny a mít možnost se kdykoliv ke kterékoliv vrátit.

Průběh

Jako první krok bychom měli zadat své jméno. V textovém editoru otevřeme soubor ~/.hgrc (případně mercurial.ini), přidáme sekci ui (user interaction) a zapíšeme jméno uživatele:

 [ui]
 username = Mr. Johnson <hali@beli.cz>

Nyní vytvoříme adresář projektu, ve kterém budeme pracovat:

 $ hg init baboon    

Přejdeme do adresáře, vytvoříme nějaké soubory a přidáme je ke sledování:

 $ cd baboon
 $ echo `print "Hello"` > hello.py
 $ hg add

<!> Můžeme také vstoupit do existujícího adresáře se soubory a tam vytvořit složku (repozitář) .hg:

 $ cd project
 $ hg init

Případně můžeme přidat ke sledování jenom určité soubory místo všech souborů v adresáři. Následujícím příkazem například přikážeme sledování souborů file10, file11 a file12:

 $ hg add file10 file11 file12 

Přidané soubory se staly "kandidáty pro registraci". Vlastní zápis změn do repozitáře provádíme jejich předáním příkazem commit:

$ hg commit

Vyskočí textový editor a žádá si zápis komentáře komitu. Po uložení a zavření editoru máme změny předané.

<!> Komentář komitu lze zadat zároveň s jeho příkazem (zde zkráceným):

 $ hg ci -m "Komentář"

Přítomnost nekomitovaných změn v pracovním adresáři zjistíme příkazem:

 $ hg status

případně rozdíl mezi dvěmi verzemi souboru:

 $ hg diff

Při přemístění a kopírování souborů pomocí příkazů Mercurialu (cp, mv) nemusíme tyto změny "uvádět na kandidátskou listinu" pomocí příkazů hg add, hg remove nebo hg addremove. Nezapomeneme však předat změny repozitáři, to jest provést příkaz commit:

 $ hg cp orig kopie
 $ hg ci -m "stručný komentář"
 
 $ hg mv orig sloha/rupie # přemístit lze jen uvnitř kořenového adresáře
 $ hg ci -m "sloha je název adresáře"

Máme nyní dva nové soubory 'kopie' a 'rupie' a Mercurial o nich ví.

Výpis seznamu všech zaznamenaných změn vyvoláme příkazem:

 $ hg log

Informace o changesetu (revizi) obsahuje ID, jméno komitenta, datum a čas komitu a komentář.

Pokud nás zajímá jenom určitá revize, použijeme přepínač -r (--revision). Aby se nám také zobrazil diff určené revize, přidáme přepínač -p (--patch):

 $ hg log -p -r 3

Osamělý vývojář s větvenou historií

Popis případu

Druhé průběhové schema je stále velmi jednoduché: jste sám a chcete aby Mercurial zaznamenával vaše změny, přičemž je možné, že se budete chtít někdy vrátit ke starší verzi (souboru) a dodatečně ji upravit.

Průběh

Otevření nového projektu, případně založení nového repozitáře, případně další práci v pracovním adresáři provádíme známým způsobem:

 $ hg init projekt
 $ cd projekt
 $ (přidáme soubory)
 $ hg add          # zařadíme je ke sledování
 $ (provedeme nějaké změny)
 $ hg diff          # prohlédneme si je
 $ hg ci -m "zápecí"     # předáme je repozitáři
 $ hg cp copak kampak    # kopírujeme soubory či složky
 $ hg mv copak kampak    # přemístíme soubory či složky
 $ hg ci -m "párátko"
 $ hg log          # prohlédneme si historii

Návrat ke starší revizi

Tím, že jsme v našem adresáři vytvořili systémový adresář (repozitář) .hg, učinili jsme z našeho pracovního adresáře "vnímavý útvar", jehož skladba a obsah jeho souborů se mění v závislosti na nastavené aktuální revizi.

Implicitně je touto revizí revize poslední, nazývaná tip. K libovolné jiné revizi se dostaneme příkazem hg update REV, přičemž REV je pořadové číslo revize. Poslední revizi zas můžeme aktualizovat (zkráceně) příkazem hg up tip

Která revize je právě aktuální, se dozvíme příkazem hg identify -n, kde si přepínačem n říkáme o pořadové číslo revize.

Příkaz identify bez přepínače nám vrátí zkrácený tvar ID. Na rozdíl od pořadového čísla revize, které pro tentýž changeset může být v každém repozitáři jiné, se toto číslo nemění. Pořadové číslování revizí začíná nulou.

Je-li aktuální poslední revize, hg identify -n vrátí -1.

Oprava starších chyb

Opravou chyby ve starší revizi vytvoříme v repozitáři další čelo (head), které musíme sloučit s čelem stávajícím:

 $ hg update 3       # tam máme čertovo kopýtko
 $ (opravíme chybu)
 $ hg commit

Oprava chyby je "zaknihována", ještě sloučíme čela:

 $ hg merge

Pokud by se při sloučení vyskytl problém, použijeme příkaz hg resolve - tak, jak jsme případně programem vybízeni.

Nejprve dáme vypsat seznam konfliktních souborů:

 $ hg resolve --list

Potom je jeden po druhém řešíme. Příkaz resolve se opět pokusí o sloučení:

 $ hg resolve konfliktni_soubor
 (případně upravíme konflikt ručně)

Upravený soubor označíme jako řešený

 $ hg resolve --mark conflicting_file

Jakmile vyřešíme všechny konflikty, provedeme commit! Ten ostatně provedeme i když se žádné konflikty nevyskytly.

 $ hg commit

V této chvíli máme opravu sloučenou s ostatní naší prací, ve které můžeme pokračovat. Zaznamenaná historie nám jasně ukazuje, kde chyba vznikla a kdy byla opravena.

<!> Když opravíme chybu souboru ve starší revizi a v nějaké pozdější revizi byl tento soubor kopírován nebo přemístěn, bude tato oprava sloučením rozšířena do cílových souborů. To je hlavní důvod, proč bychom kopírování a přemísťování souborů uvnitř pracovního adresáře měli provádět pomocí příkazů Mercurialu hg cp a hg mv.

Oddělený vývoj

Popis případu

Někdy pracujeme současně na několika variantách jednoho programu. Chceme-li se vyhnout náhodnému pomíchání nehotových verzí kódu, můžeme vytvořit klon lokálního repozitáře a pracovat na variantách v jejich vlastních pracovních adresářích.

Po dokončení stáhneme (pull) variantu do hlavního adresáře a sloučíme (merge) ji s lokálními změnami.

Průběh

Práce s klonem

Nejprve vytvoříme klon a v něm nějaké změny:

 $ hg clone baboon makak
 $ cd makak
 $ (provedeme změny a komity)

Nyní si ověříme, co obdržíme, když provedeme pull z adresáře makak (podobně jako používáme příkaz diff před komitem). Příslušný příkaz pro to je incoming (příchozí):

 $ cd ../baboon
 $ hg incoming ../makak

<!> Kdybychom chtěli vidět i diffy, použijeme přepínač hg incoming --patch stejně jako použijeme tento přepínač (hg log --patch) při zjišťování změn v repozitáři.

Pokud se nám změny zamlouvají, stáhneme je do hlavního adresáře projektu:

 $ hg pull ../makak

Změny jsme si z adresáře makak stáhli, ale v adresáři baboon je zatím nevidíme. Jsou uloženy v repozitáři .hg (viz Za kulisami).

Pokud jsme v adresáři baboon žádné změny neprovedli, stačí nám po stažení změn z adresáře makak provést pouze hg update tip, to jest aktualizovat pracovní adresář k novému tipu. Je však více než pravděpodobné, že jsme si v baboon změny provedli; v tom případě je nutné sloučit stažené změny se změnami lokálními:

 $ hg merge

Pokud jsou konflikty, provedeme hg resolve. Po sloučení musíme provést commit, aby se naše úpravy zapsaly do repozitáře:

 $ hg ci -m "připojený makak"

<!> Lze provést libovolný počet klonů a nosit je po kapsách na tyčinkách USB.

<!> Příkaz commit musíme zadat i po nekonfliktním sloučení, protože tím tuto změnu zapisujeme do historie.

Odvolání chyb

Někdy se nám podaří provést špatný komit. Pokud to zjistíme dřív, než provedeme další komit nebo pull, můžeme tuto zmýlenou snadno napravit příkazem rollback (odvolat):

 hg rollback

Podle přísloví "dobrého pomálu" nelze provést rollback dvakrát bezprostředně za sebou. Příkaz rollback lze použít také pro odvolání příkazu pull, pokud jsme poté neprovedli komit.

<!> Podobně pracuje pro nekomitovanou změnu příkaz hg revert

Sdílení změn

Popis případu

Nyní postoupíme o krok dále: Již nejsme sami a chceme své změny sdílet s ostatními.

V Mercurialu můžeme tuto spolupráci realizovat prostřednictvím lokálního serveru, posíláním změn e-mailem nebo s využitím veřejně přístupného webového serveru.

Použití lokálního serveru

Aktivací vestavěného lokálního serveru na portu 800 umožníme ostatním na síti přístup do našeho počítače:

 $ hg serve

Zkusme nyní ve vlastním webovém serveru zadat adresu http://localhost:8000/. Otevře se nám stránka s pěkným přístupem k tomu repozitáři, u kterého byl server aktivován.

Všichni ostatní se k našemu serveru dostanou, pokud znají naši IP adresu (např 192.168.178.100)

 $ firefox http://192.168.178.100:8000

Mohou si z našeho repozitáře stáhnout poslední změny:

 $ hg pull http://192.168.178.100:8000

Z bezpečnostních důvodů je možné přes tento server provádět pouze pull, nikoliv push.

Posílání změn e-mailem

Může se stát, že nemáte přístup k cizímu repozitáři; ten je buď odstíněn bezpečnostním firewallem nebo se nachází v jiném časovém pásmu. Důvodů pro tento způsob přenosu změn může být celá řada.

Změny pošleme jako specielní oprávkové soubory s příponou .diff.

Nejprve se podíváme, co vlastně chceme poslat:

 $ cd project
 $ hg log

Řekněme, že chceme poslat revize 3 a 4. Oprávkové soubory .diff vytvoříme pomocí příkazu 'hg export':

 $ hg export 3 > change3.diff
 $ hg export 4 > change4.diff

Soubory pošleme e-mailem. Příjemce si změny může importovat do svého repozitáře. Když bude opatrný, vytvoří si za účelem příjmu cizích změn klonovaný repozitář, do něhož změny načte:

 $ hg clone project integration
 $ cd integration
 $ hg import change3.diff
 $ hg import change4.diff

Po patřičné kontrole si importované změny stáhne do svého hlavního repozitáře:

 $ cd ../project
 $ hg pull ../integration

<!> Velmi efektní způsob přenosu změn v souboru je pomocí tak zvaného svazku (bundle) - viz hg help bundle.

Použití společného repozitáře

Společný repozitář si vytvoříme na kolektivně přístupném privátním nebo veřejném serveru. Veřejných serverů je celá řada. Vyjmenujeme-li alespoň dva, zmíníme BitBucket a Launchpad. Posledně jmenovaný je podporován konkurenčním VCS, zvaným 'Bazaar'.

Základním pravidlem dobrého chování je to, že u takového repozitáře nevytváříme dvě čela.

Znamená to, že chceme-li poslat své změny do centrálního repozitáře, provedeme nejprve akci pull a ve svém repozitáři vyřešíme případné konflikty a provedeme sloučení. Takto synchronizovanou změnu potom příkazem push můžeme vyslat do centrálního repozitáře.

U centrálních repozitářů lze nastavit různou přístupovou politiku.

Popíšeme si podrobněji postup na serveru BitBucket, kde se zapíšeme jako uživatel.

Po přihlášení si vytvoříme nový repozitář tak, že přejedeme kurzorem přes nápis Repositories a vybereme Create new. Zadáme nazev repozitáře a popis jeho účelu. Chceme-li uzavřít přístup široké veřejnosti, označíme jej jako private.

Poté v repozitáři poklepneme na záložku Admin, kde můžeme v části Permissions:Readers a Permissions:Writers zapsat uživatelská jména svých kolegů, čímž jim umožníme provádět push do našeho repozitáře.

Řekněme, že naše uživatelské jméno je "ozon" a název repozitáře je "foo". Potom adresa našeho repozitáře bude https://bitbucket.org/ozon/foo.

Při volání našeho repozitáře (například)

$ hg incoming https://bitbucket.org/ozon/foo

jsme žádání o zadání uživatelského jména a hesla pro bitbucket.

S tímto repozitářem zacházíme stejně jako s lokálním repozítářem. Můžeme si z něho pořídit také lokální kopii (hello):

 $ hg clone https://bitbucket.org/ozon/foo/ hello

Do konfiguračního souboru naklonovaného repozitáře se automaticky načte adresa on-line repozitáře, takže ji při jeho volání nemusíme zadávat.

<!> Variantně lze dohodnout, že každý člen kolektivu má na bitbucket otevřený svůj repozitář, do kterého posílá své změny. Určený administrátor potom tyto změny podle svého uvážení stahuje do centrálního repozitáře, z něhož si ostatní aktuální změny stahují.

<!> You can also use this workflow with a shared server instead of bitbucket, either via SSH or via a shared directory. An example for an SSH URL with Mercurial is be ssh://user@example.com/path/to/repo. When using a shared directory you just push as if the repository in the shared directory were on your local drive.

Shrnutí

Jak bylo již řečeno na začátku, tento text nevysvětluje podrobnosti, což je někdy právě to, co potřebujeme. Můžeme-li trochu anglicky, je dobré zkusit nápovědu k jednotlivým příkazům

$ hg help <příkaz>

Popsané postupy si ještě stručně připomeneme.

založit projekt

 $ hg init project
 $ cd project
 $ (přidat nějaké soubory)
 $ hg add
 $ hg commit
 (napsat komentář komitu)

větvený průběh

 $ (proveď nějaké změny)
 $ hg commit
 (napiš komentář komitu)
 $ hg update 0
 $ (proveď nějaké změny)
 $ hg commit
 (napiš komentář komitu)
 $ hg merge
 $ (případně s použitím hg resolve)
 $ hg commit
 (napiš komentář komitu)

rozdělení do klonů

 $ cd ..
 $ hg clone project feature1
 $ cd feature1
 $ (proveď nějaké změny)
 $ hg commit
 (napiš komentář komitu)
 $ cd ../project
 $ hg pull ../feature1

využití integrovaného serveru

 $ hg serve 
 $ cd ..
 $ hg clone http://127.0.0.1:8000 project-clone

export změn do souboru

 $ cd project-clone
 $ (proveď nějaké změny)
 $ hg commit
 (napiš komentář komitu)
 $ hg export tip &gt; ../changes.diff

import změn ze souboru

 $ cd ../project
 $ hg import ../changes.diff

stáhnout změny přes integrovaný server

 $ cd ../feature1
 $ hg pull http://127.0.0.1:8000

použití společného repozitáře na BitBucket

 $ (setup bitbucket repo)
 $ hg push https://bitbucket.org/USER/REPO
 (zadat jméno a heslo)
 $ hg pull https://bitbucket.org/USER/REPO

Pokročilé průběhy

Anulování špatných revizí

Popis případu

Při stahování kódu z jiných repozitářů se může stát, že přehlédneme chybný changeset. Poté, co si jej jiní od nás stáhli, máme malou šanci, že se jej někdy úplně zbavíme.

Pro řešení tohoto problému nabízí Mercurial příkaz backout. Tento příkaz vytváří nový changeset, který je dítětem anulovaného changesetu. Záznam špatného changesetu v historii nezrušíme, ale můžeme jej odebrat z nových revizí.

<!> Základní příkazy Mercurialu historii nepřepisují. Máme-li takovou potřebu, musíme aktivovat některou extenzi, která je součástí instalace. K tomuto tématu se vrátíme později.

Průběh

Řekněme, že špatnou změnou byla revize 3. Špatný kód se pokusíme odstranit příkazem backout. Tím vytvoříme novou změnu, která vytěsní tu starou. Protože provádíme změnu starší revize, vytvoříme další čelo, které musíme sloučit se stávajícím.

 $ hg backout 3
 $ hg merge
 (případně vyřešíme konflikty)
 $ hg commit
 (komentář komitu, např: "merged backout")

A je to. Odvolali jsme špatnou změnu. Je stále zaznamenáno, že existovala (podle zásady "nepřepisovat historii, pokud to není nezbytné"), ale již neovlivňuje budoucí kód.

Kolektivní vývoj variant

Nyní, když si umíme předávat změny a v případě potřeby je anulovat, můžeme postoupit dále: pomocí Mercurialu koordinovat vývoj kódu.

Popis případu

Chceme-li rozdělit náš projekt do několika variant, potřebujeme vědět, na čem kdo pracuje a kde se jeho práce ukládá.

Mercurial to umožňuje svými "pojmenovanými větvemi". Ty jsou součástí hlavního repozitáře, takže jsou přístupné každému účastníkovi. Zároveň se změny komitované v pojmenované větvi nemísí se změnami v hlavní (default) větvi.

Průběh

Když někdo v naší skupině chce začít pracovat na variantě tak, aby nerušil ostatní, může vytvořit pojmenovanou větev a své změny ukládat zde. Když se někdo chce připojit, nic mu nebrání; připojuje své změny na konec větve. Po ukončení vývoje varianty lze pojmenovanou větev sloučit s hlavní větví.

Práce v pojmenované větvi

Vytvoření pojmenované větve:

 $ hg branch ferari   
 (proveď nějaké změny)
 $ hg commit      # větev se nadál jmenuje ferari
 (napiš komentář komitu)

Můžeme používat příkazy commit, pull, push, merge, ... jako kdybychom pracovali v samostatném repozitáři.

 $ hg update default  # nás přenese k poslední revizi před 'ferari'
 ...
 $ hg update ferari   # nás vrátí k poslední revizi větve 'ferari'

Sloučení pojmenované větve

Po ukončení alternativního vývoje pojmenovanou větev ukončíme sloučením.

 $ hg update default
 $ hg merge ferari
 $ hg commit
 (napiš komentář komitu)

<!> Ukončená pojmenovaná větev je natrvalo zapsaná do historie. Pokud ji tam mít nechcete, lze to řešit způsobem, popsaným ve Workflows.

Označování revizí

Popis případu

Pro označení revizí uživatelem se v Mercurialu používají tagy. Připojení tagu k revizi lze provést i dodatečně. Zadání tagu vytváří samostatný changeset generovaný automatickým komitem se standardním koomentářem.

<!> Tag nesmí obsahovat znak ":", protože tento znak se používá pro vymezení rozsahu revizí - viz "hg help revisions".

<!> K bezpečnému označení revizí lze použít gpg extenzi.

Průběh

Řekněme, že cheme revizi 3 dát jméno otto

Přidáme tag:

 $ hg tag -r otto

Prohlédneme si všechny tagy:

 $ hg tags

Když se podíváme na záznam (log), uvidíme v revizi 3 další řádek s názvem tagu. Chceme-li aktualizovat pracovní adresář k označené revizi, použijeme její tag:

 $ hg update otto

Odstranění historie

Popis případu

Někdy máme v repozitáři změny, které nepotřebujeme a chtěli bychom je odstranit.

Tento problém lze řešit více způsoby s použitím extenze (Mercurial Queues). My si ukážeme řešení prostřednictvím příkazů, které jsme spolu poznali.

Tento pracovní postup není ale vhodný, pokud potřebujeme odstranit velmi zasuté změny.

Průběh

Řekněme, že se chceme zbavit předposlední revize 2.

Vytvoříme klonovaný repozitář s revizemi 0 až 1. Revizi 3 exportujeme jako oprávku do klonovaného repozitáře, kterou tam posléze importujeme:

 $ hg clone -r 1 baba bubu
 
 $ cd baba
 $ hg export 3 > ../bubu/rev3.diff
 
 $ cd ../bubu
 $ hg import rev3.diff
 $ hg add        # adding rev3.diff
 $ hg ci -m "Adieu"

V repozitáři bubu došlo k přečíslování; máme revize 0 až 4. Původní revize 2 je pryč, komentář poslední revize je "Adieu". Repozitář baba zůstává beze změny.

Pokud část změn nejde použít, uloží se do souboru *.rej. Tyto změny musíme sami připojit nebo je odvrhnout.

 $ cat *.rej        # vypíše obsah souboru 
 (rozhodneme o změnách)
 $ hg commit
 (napiš komentář komitu)

<!> Pokud jsme revizi 2 před odstraněním někomu poslali, může se stát, že si ji opět stáhneme.

Závěrečné poznámky

Popisy dalších průběhů lze nalézt na již zmiňované stránce Workflows.

Autorem originálního textu "Learning Mercurial in Workflows" je Arne Babenhauserheide. Text je chráněn licencí GPLv2

CzechWorkflows (last edited 2013-12-28 09:13:03 by Tovim)