รหัสประจำเซ็ตการแก้ไข (Changeset ID)

รหัสประจำเซ็ตการแก้ไข หรือ changeset ID เป็นรหัสขนาด 160-บิต ที่ใช้ระบุเซ็ตการแก้ไขและตำแหน่งของเซ็ตนั้นๆในประวัติการแก้ไขของ repository ไม่ว่าจะอยู่เครื่องใดก็ตาม ผู้ใช้จะเห็นรหัสนี้ในรูปแบบตัวเลขฐานสิบหกยาว 40 ตัวอักษร ในทางเทคนิคแล้วรหัสประจำเซ็ตการแก้ไขมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า nodeid

รหัสประจำเซ็ตการแก้ไขแบบสั้น

เนื่องจากว่าการใช้ตัวเลขฐานสิบหก 40 ตัวในการระบุเซ็ตการแก้ไขเป็นอะไรที่ยากลำบากเอาการ Mercurial จึงแก้ปัญหาด้วยการรับตัวอักษรกี่ตัวก็ได้ที่สามารถระบุเซ็ตการแก้ไขได้อย่างไม่กำกวม เป็นวิธีการระบุเซ็ตการแก้ไขแบบสั้นๆ

ปกติเวลา Mercurial พิมพ์รหัสประจำเซ็ตการแก้ไข Mercurial จะพิมพ์แค่ตัวอักษรสิบสองตัวแรก ซึ่งเราเรียกว่ารหัส "แบบสั้น"

หมายเหตุ: รหัสแบบสั้นอาจจะไม่กำกวมในตอนต้นๆ แต่ว่ากำกวมในอนาคตถ้ามีอีกเซ็ตการแก้ไขที่มีตัวอักษรสิบสองตัวแรกของรหัสซ้ำกัน เราแนะนำให้คุณใช้รหัสแบบเต็มในระยะยาว โดยใช้ตัวเลือก --debug เพื่อแสดงรหัสแบบเต็ม เช่น:

$ hg --debug tags
tip                1:1ef7872431f9c64908c732f0bcd4db5700b4cb70
test-tag              0:1438e82fac1c2191394e67257b7b94e05c7caa2f

เลขครั้งที่แก้ไขก็เป็นรหัสแบบสั้น

ใน repository ใด repository หนึ่ง คุณสามารถใช้เลขที่ครั้งที่แก้ไขเป็นรหัสแบบสั้นเพื่อระบุเซ็ตการแก้ไขได้เหมือนกัน


CategoryGlossary CategoryThai

ThaiChangeSetID (last edited 2009-05-19 19:31:08 by localhost)