Revlog

ตั้งแต่ Mercurial 0.9 มีการแก้ไขและเปลี่ยนไปใช้รูปแบบ revlog ใหม่: ดู ThaiRevlogNG

revlog เป็นโครงสร้างข้อมูลที่สำคัญที่สุดในเมอร์คิวเรียล เพราะมันเก็บประวัติทุกอย่างของแต่ละไฟล์ใน repository เมอร์คิวเรียลจะทำการบีบอัดไฟล์ฉบับเต็มแต่ละเวอร์ชั่นและเก็บไว้หรืออาจจะเก็บเฉพาะความต่างระหว่างเวอร์ชั่นปัจจุบันกับเวอร์ชั่นก่อนหน้า (compressed delta) ใน revlog ก็ได้ โดยเมอร์คิวเรียลจะตัดสินใจว่าจะเก็บข้อมูลแบบไหนโดยดูขนาดของข้อมูลที่จะต้องใช้เพื่อสร้างไฟล์แต่ละเวอร์ชั่นขึ้นมา วิธีนี้ทำให้เมอร์คิวเรียลไม่ต้องดึงข้อมูลประวัติจำนวนมากเพื่อสร้างไฟล์เวอร์ชั่นใดเวอร์ชั่นหนึ่งขึ้นมา ไม่ว่าจะมีประวัติมากน้อยเท่าไรก็ตาม

การสร้างไฟล์แต่ละเวอร์ชั่นจะใช้การอ่านแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าเมอร์คิวเรียลรู้ว่าจะต้องอ่านที่ไหนและเมื่อไร เพราะฉะนั้น revlog แต่ละอันจะมีดัชนี เช่น .hg/store/data/somefile.i ซึ่งเก็บ record ขนาดคงที่สำหรับแต่ละเวอร์ชั่น โดย record ดังกล่าวนี้มีข้อมูล:

นี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆ:

$ hg debugindex .hg/store/data/README.i
  rev  offset length  base linkrev nodeid    p1      p2
   0     0  1125   0    0 80b6e76643dc 000000000000 000000000000
   1   1125   268   0    1 d6f755337615 80b6e76643dc 000000000000
   2   1393   49   0   27 96d3ee574f69 d6f755337615 000000000000
   3   1442   349   0   63 8e5de3bb5d58 96d3ee574f69 000000000000
   4   1791   55   0   67 ed9a629889be 8e5de3bb5d58 000000000000
   5   1846   100   0   81 b7ac2f914f9b ed9a629889be 000000000000
   6   1946   405   0   160 1d528b9318aa b7ac2f914f9b 000000000000
   7   2351   39   0   176 2a612f851a95 1d528b9318aa 000000000000
   8   2390    0   0   178 95fdb2f5e08c 2a612f851a95 2a612f851a95
   9   2390   127   0   179 fc5dc12f851b 95fdb2f5e08c 000000000000
  10   2517    0   0   182 24104c3ccac4 fc5dc12f851b fc5dc12f851b
  11   2517   470   0   204 cc286a25cf37 24104c3ccac4 000000000000
  12   2987   346   0   205 ffe871632da6 cc286a25cf37 000000000000
...

ด้วยการอ่านไฟล์ดัชนีหนึ่งครั้งและการอ่าน revlog อีกหนึ่งครั้ง เมอร์คิวเรียลสามารถสร้างไฟล์เวอร์ชั่นใดๆก็ได้ใน repository โดยใช้เวลาที่ได้สัดส่วนกับขนาดของไฟล์นั้นๆ

เพราะฉะนั้นการเพิ่มเวอร์ชั่นใหม่จะต้องใช้การอ่านแค่ O(1) และข้อมูลใน revlogs และดัชนีจะมีแต่เพิ่มขึ้นเท่านั้น (จะไม่มีการลบข้อมูลจาก revlog และดัชนี)

นอกจากนั้น Revlog ยังถูกใช้เพื่อเก็บมานิเฟสต์และเซ็ตของการแก้ไขอีกด้วย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

The contrib directory in the sources contains python scripts dumprevlog and undumprevlog (see changeset ec5d77eb3431).

แหล่งอ้างอิง

ลองดู: Presentations


CategoryInternals CategoryThai